Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Freight Automation by HOGS sp. z o.o., sp. j. dla Portalu i Serwisu hogs.live

Słowniczek pojęć

W rozumieniu niniejszego Regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 

 1. Cennik – udostępniona informacja o opłatach należnych Dostawcy za Usługi świadczone odpłatnie na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dostawca – Freight Automation by HOGS sp. z o.o., sp. j. z siedzibą w Gdańsku (80-219), Al. Zwycięstwa 13a, posiadający numer NIP: 9571137470 i REGON: 520133260 wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000092391, właściciela portalu i serwisu Hogs oraz  Hogs sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-219), al. Zwycięstwa 13A, posiadający numer NIP: 5842776703 i REGON: 381307370 wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000748818, właściciela portalu i serwisu z promami i tunelami, zwany dalej: Hogs.
 3. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na portalu umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Hasło – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi autoryzowany dostęp do Serwisu.
 5. Kod dostępu – kod składający się z ciągu znaków i nadany przez Dostawcę, umożliwiający Użytkownikowi jednorazową autoryzowaną rejestrację na Portalu i utworzenie Konta w Serwisie (tzw. link aktywacyjny).
 6. Konto – oznaczony adresem e-mail (Login) i Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Dostawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Pakiety.
 7. Okres abonamentowy – czas trwania wykupionych licencji (30 dni,  365 dni, 730 dni).
 8. Pakiet – liczba kont wykupionych dla poszczególnych Użytkowników.
 9. Płatności cykliczne – sposób dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi, polegający na automatycznym (bez udziału Użytkownika) pobraniu z karty płatniczej Użytkownika kwoty należności za Usługę. Warunki dokonywania Płatności cyklicznych określa Regulamin.
 10. Serwis – internetowa platforma należąca do Dostawcy, składająca się z map wraz z funkcjami wyznaczania tras, umieszczona pod adresem hogs.live, za pomocą której Dostawca świadczy Usługę.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia Usług przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu i Usług.
 12. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp i zasady korzystania z Portalu i Serwisu oraz Usług świadczonych przez Dostawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 13. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu lub Serwisu na rzecz zarejestrowanych w nich Użytkowników, w szczególności umożliwiające dostęp do map i wyznaczanie tras w sposób określony w Regulaminie.
 14. Użytkownik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane na Portalu lub w Serwisie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług odpłatnych, w tym Umowy Sprzedaży.

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Portalu i Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i zawartości przysługują wyłącznie Dostawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Dostawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających Usług świadczonych przez Dostawcę.
 3. Dostawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem Portalu przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług na etapie rejestracji do Portalu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Użytkownik, zawierając Umowę, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rejestracji za pośrednictwem Portalu.
 6. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
 7. Dostawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 8. Warunkiem korzystania z Usług przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu.
 9. Rejestracja i korzystanie z Usług świadczonych w ramach Portalu jest dobrowolne.
 10. Wszystkie informacje zawarte na Portalu odnoszące się do Pakietów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Klienci mogą kontaktować się z Dostawcą od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00:
  1. imię i nazwisko,
  2. telefon: 22 34 99 090,
  3. e-mail: hello@hogs.live,
  4. listownie: Hogs sp. z o.o., al. Zwycięstwa 13a, 80-219 Gdańsk

Zawarcie Umowy i założenie konta

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 2. Użytkownik przez fakt wysłania Formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. jest upoważniony do działania w imieniu posiadacza Konta,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Rejestracja jest nieodpłatna i polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na Portalu, w którym Użytkownik podaje obowiązkowo w odpowiednich polach swoje następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. numer telefonu,
  3. hasło.
 4. Osoby prawne, celem wystawienia faktury, uzupełniają po zalogowaniu dane firmy:
  1. NIP,
  2. nazwa firmy,
  3. adres firmy,
  4. kod pocztowy,
  5. miasto.
 5. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego oraz potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na numer telefonu podany w Formularzu Rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość SMS od Dostawcy z Kodem dostępu. Kod dostępu należy wpisać w Formularzu Rejestracyjnym, aby dokończyć rejestrację.
 6. Dostawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Portalu unikalne Konto o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
 7. Adres e-mail jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Dostawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Dostawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Portalu lub jeżeli Dostawca uzyska uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Dostawcy.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu swojego adresu e-mail oraz Hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 10. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z posiadania Konta, zgłaszając Dostawcy odpowiedni wniosek w tym zakresie na adres e-mail: hello@hogs.live, telefonicznie pod numerem: 22 34 99 090 lub w panelu po zalogowaniu na swoje Konto. Dokonana opłata zgodnie z Pakietem nie zostaje zwracana. Rezygnacja z posiadania konta skutkuje bowiem rozwiązaniem Umowy.

Usługi świadczone przez Dostawcę w ramach Umowy

 1. Portal i Serwis to systemy informatyczne, w ramach których Dostawca świadczy Usługę Użytkownikom.
 2. Dostawca będzie świadczył Usługę na rzecz Użytkowników przez cały okres obowiązywania Umowy.
 3. W ramach Umowy Użytkownik posiada konto administracyjne oraz wykupioną liczbę kont pracowniczych.
 4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje od Dostawcy, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Umowy Sprzedaży danego Pakietu.

Warunki techniczne świadczenia Usług przez Dostawcę

 1. Do korzystania z Usług w procesie:
  1. rejestracji – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
  2. logowania w zasięgu sieci Internet – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
  3. rejestracji na urządzeniach mobilnych w przeglądarce w trybie online – wymagane są urządzenie mobilne, przeglądarka oraz dostęp do Internetu,
  4. logowania na urządzeniu mobilnym w trybie online na przeglądarce – wymagane są urządzenie mobilne, przeglądarka oraz dostęp do Internetu,
 2. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług:
  1. przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari w wersjach wydanych nie wcześniej niż 18 miesięcy przed ostatnią aktualizacją Serwisu,
  2. włączona obsługa „ciasteczek” (cookies).
 3. Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług za pośrednictwem Serwisu niezwłocznie po utworzeniu Konta.

Prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkowników

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części,
  2. okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Portalu i/lub w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
  3. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i/lub Serwisie i/lub świadczeniem Usług,
  4. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail lub błędne fałszywe dane w Formularzu Rejestracyjnym,
  5. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 2. Przerwy do 48 godzin nie skutkują zwrotem opłat. Przerwy powyżej 48 godzin skutkują przedłużeniem abonamentu o okres długości przerwy.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do całości Portalu/Serwisu lub jego części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem/Serwisem lub jego częścią, z których tytułu Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Dostawcy.
 4. Użytkownik ma prawo do zarządzania Usługą za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 5. Użytkownik w ramach realizacji Umowy i korzystania z Portalu lub Serwisu nie jest uprawniony do:
  1. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu lub Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku i warunków licencyjnych określonych w § 9,
  2. podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu/Serwisu oraz korzystania z Portalu/Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  3. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Dostawcy.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Użytkownika.

Odpłatny charakter Serwisu

 1. Usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu są odpłatne. Informacja o należnych opłatach umieszczona jest w Cenniku. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.
 2. Dostęp do opłaconej usługi Użytkownik otrzymuje niezwłocznie po dokonaniu płatności.

Płatności cykliczne

 1. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych następuje w momencie nabywania Usługi lub przedłużania okresu korzystania z Usługi (przedłużania Okresu abonamentowego) przy płatności kartą.
 2. Aby skorzystać z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika karty płatniczej.
 3. W trakcie nabywania Usługi lub przedłużania okresu korzystania z Usługi przy płatności kartą Użytkownik będzie poproszony o wskazanie danych karty płatniczej, przy pomocy której będą realizowane Płatności cykliczne oraz innych danych, niezbędnych dla realizacji Płatności cyklicznych. W razie zmiany danych karty płatniczej lub zmiany innych danych Użytkownik jest zobowiązany wskazać w Serwisie nowe dane w celu utrzymania możliwości dokonywania Płatności cyklicznych.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w okresie korzystania z Płatności cyklicznych karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych.
 5. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z tej formy płatności, wyłączając ją w module Płatności i licencje.
 6. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić na karcie płatniczej wskazanej na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki powinny być dostępne na karcie w takim czasie, aby było możliwe pobranie ich w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 7. Skuteczne dokonanie płatności za Usługę w Płatnościach cyklicznych powoduje przejście do kolejnego Okresu abonamentowego, automatyczne (bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dalszych oświadczeń) przedłużenie okresu korzystania z Usługi na czas trwania kolejnego Okresu abonamentowego, którego dotyczy płatność.
 8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Płatności cyklicznych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Usług. W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych Użytkownik wprowadza odpowiednią zmianę w module Płatności i licencje lub odpina z Serwisu kartę płatniczą. Rezygnacja przyjmowana jest natychmiast, natomiast dostęp blokowany jest na koniec okresu rozliczeniowego.
 9. Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o kończącym się okresie trwania licencji. Otrzyma wiadomość e-mail na 7 i 3 dni przed końcem licencji oraz w dniu zakończenia ważności licencji.

Faktury

 1. Klienci dokonujący zakupów Pakietów, akceptując niniejszy Regulamin, wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Dostawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektronicznie pod podanym przez siebie adresem e-mail.
 2. Faktury będą przesyłane z adresu e-mail: faktury@hogs.live przeznaczonego wyłącznie do wysyłania faktur elektronicznych.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do informowania o zmianie adresu e-mail.
 4. Faktura będzie załączona do wiadomości e-mail w formie pliku pdf.
 5. Od momentu otrzymania wiadomości z załączoną fakturą elektroniczną na serwer poczty elektronicznej za zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktury odpowiedzialny jest Użytkownik.
 6. Za moment dostarczenia faktury wystawionej w formie elektronicznej uznaje się moment wejścia wiadomości z załącznikiem zawierającym fakturę na serwer pocztowy Użytkownika.
 7. Faktura wysłana w formie elektronicznej w momencie wysyłki zapisuje się w archiwum na serwerze Administratora.
 8. Faktury wystawiane są w złotych polskich dla polskich nabywców oraz w euro dla pozostałych. Przeliczanie kwot z EUR na PLN następuje po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego złożenie zamówienia.

Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Dostawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 2. Dostawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich),
  3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będącego następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  4. podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  5. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Portalu lub Serwisu,
  6. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub Hasła Użytkownika,
  7. następstwa działań podjętych przez Użytkowników i stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  8. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
  9. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy

 1. Nieaktualność lub błędne dane mapowe: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieaktualności lub błędnych danych mapowych dostępnych w ramach aplikacji. Użytkownik korzystający z aplikacji powinien być świadomy, że mapy i informacje nawigacyjne mogą nie odzwierciedlać najnowszych zmian w infrastrukturze drogowej.
 2. Błędne korzystanie z aplikacji: Dostawca nie odpowiada za negatywne skutki wynikające z błędnego lub niezgodnego z instrukcjami użytkowania aplikacji. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania instrukcji obsługi oraz wszelkich zaleceń wynikających z używania aplikacji.
 3. Szkody finansowe i materialne: Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody finansowe lub materialne wynikające z korzystania, działania lub niewłaściwego funkcjonowania aplikacji lub innych produktów dostawcy. Obejmuje to, bez ograniczeń, straty związane z opóźnieniami, błędnymi trasami czy awariami pojazdów.
 4. Ogólne wyłączenie odpowiedzialności: Powyższe ograniczenia odpowiedzialności stosują się do pełnego zakresu usług i produktów oferowanych przez Dostawcę, w tym do wszystkich form wsparcia, aktualizacji oraz innych działań związanych z dostarczanymi usługami.
 • Użytkownik korzystając z aplikacji akceptuje powyższe ograniczenia odpowiedzialności i zobowiązuje się do korzystania z aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa autorskie i pokrewne oraz licencje

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.), stanowiących część Portalu/Serwisu, w tym zarówno do całego utworu, jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Portal/Serwis lub pozwalających na korzystanie z Usługi są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
 2. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niemożliwej do przeniesienia licencji na korzystanie z Serwisu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi licencji na korzystanie z Serwisu na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania w formie elektronicznej utrwalania w części lub w całości, niezależnie od standardu, systemu lub formatu, wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z map, a także sporządzania wydruków dla własnych potrzeb.
 4. Udzielona licencja nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:
  1. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartych tam map osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie Hasła,
  2. udzielania sublicencji,
  3. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Użytkownika.
 5. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

Regulamin przechowywania plików

 1. Usługa HOGS umożliwia załączanie plików na serwer chmurowy oraz ich pobieranie lub usuwanie.
 2. Niedozwolone jest umieszczanie plików sprzecznych z prawem, łamiących prawa autorskie lub prawa innych osób zgodnie z prawem obowiązującym w kraju osoby załączającej plik oraz Unii Europejskiej.
 3. Niedozwolone jest umieszczanie plików z niedopuszczalnym przez aplikacje rozszerzeniem.
 4. Użytkownik może przesłać na serwer pliki posiadające rozszerzenie .txt; .doc; .docx; .odt; .ods; .xls; .xlsx; .pdf; .wav; .mp4; .ogg; .jpeg; .jpg; .png; .jfif; .tiff; .gif; .eml; .zip.
 5. Użytkownik przesyłający pliki na serwer ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność.
 6. Za problemy związane z niewłaściwym działaniem serwisu chmurowego lub jego niewłaściwym wykorzystaniem administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Dostęp do załączonych plików możliwy jest wyłącznie dla podmiotu wprowadzającego pliki. W szczególnych przypadkach naruszeń obowiązującego prawa lub regulaminu Administrator HOGS zastrzega sobie prawo do możliwości wglądu oraz usunięcia plików. Wgląd do plików może zostać udzielony również na wezwanie odpowiednich organów państwowych.
 8. Na żądanie właściciela plików Administrator HOGS może dokonać wglądu w pliki oraz pobrać lub usunąć wszystkie pliki z serwera.
 9. Celem przechowywania plików na serwerze jest możliwość dostępu do nich przez użytkownika poprzez usługę HOGS.
 10. Wraz z zakończeniem dostępu do usługi HOGS wszystkie pliki dla podmiotu rezygnującego z przedłużenia licencji zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.
 11. Pliki przechowywane będą na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
 12. Pliki przechowywane są w usłudze S3 na serwerze Amazon. Sposób przesyłania i polityka bezpieczeństwa zgodnie z zasadą działania usługi https://aws.amazon.com/privacy/
 13. Pojemność serwera jest zależna od wykupionej oferty.

Ochrona danych osobowych

 1. Dostawca przetwarza za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisu wyłącznie dane osobowe Użytkowników niezbędne do zawarcia, zmiany, rozwiązania, a także prawidłowej realizacji Umowy o świadczeniu usług przez Dostawcę, określonej niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016) oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dostawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Dostawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi: nazwiska i imiona Użytkowników, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu, dane adresowe.
 3. Dostawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO.
 4. Dostawca, jako podmiot świadczący Usługi, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Dostawca zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług. Szczegółowe zasady określa dokument Polityki prywatności dostępny na Portalu.
 5. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować do Dostawcy poprzez:
  1. adres e-mail: hello@hogs.live,
  2. telefon: 22 34 99 090 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).
 6. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, Hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Dokonywana przez Użytkownika Rejestracja oraz złożenie Zamówienia w Serwisie przebiega z uwzględnieniem wymogów RODO oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Dostawca wyraźnie informuje Użytkowników o administratorze danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych Dostawcy w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 7. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, oprócz prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, przysługuje także prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem ust. 11).
 8. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę, jako administratora danych, może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci SMS-a na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego, a także używania przez Dostawcę automatycznych systemów wywołujących i teleinformatycznych urządzeń końcowych.
 9. Dane osobowe są przekazywane Dostawcy przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie m.in. Rejestracji lub składania Zamówienia w Serwisie, niezbędnego dla skorzystania z danej Usługi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, uniemożliwia Rejestrację lub realizację Usług i w konsekwencji korzystanie z Usług oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji.
 10. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zgodny z rozporządzeniem RODO.
 11. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Użytkownika z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Użytkownika (prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, art. 17 RODO). Dostawca może odmówić jednak usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Dostawcy z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 12. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom (prawo do przenoszenia danych art. 18 RODO).

Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości na następujący adres e-mail Dostawcy: hello@hogs.live.
 2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w formie pisemnej lub przesłania wiadomości na podany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail z uzasadnieniem.
 3. Rozwiązanie Umowy powoduje jednoczesne wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.
 4. Po rozwiązaniu Umowy dokonana opłata zgodnie z Pakietem nie zostaje zwracana.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
 2. Wszelkie reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Hogs sp. z o.o., al. Zwycięstwa 13a, 80-219 Gdańsk lub na adres e-mail: hello@hogs.live.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
  3. działalności osób trzecich, za których działania Dostawca nie odpowiada.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Pliki cookies

 1. Dostawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer Dostawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Dostawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celach:
  1. dostosowania zawartości usługi do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania z nich; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy danej usługi korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika stron internetowych (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 2. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Dostawca wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Portalu i Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego,w tym z Usług.
 3. Dostawca zbiera dane dotyczące korzystania z Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera i wykorzystuje informacje dotyczące adresów IP Użytkowników. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerów Serwisu, a także w celach statystycznych. Dostawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną ww. dane mogą być udostępnione organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. Dostawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.
 5. Dostawca może przechowywać kopię e-maili dotyczących wysyłki faktur w celu przedstawienia potwierdzenia otrzymania przez Użytkownika faktury korygującej organom podatkowym na ich żądanie.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenia RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami dotyczące świadczenia Usług w pierwszej kolejności rozstrzygane będą na drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według siedziby Dostawcy.
 3. Korzystanie z Portalu lub Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich za pośrednictwem Portalu oraz poinformowania Użytkowników w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
 5. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu i Serwisu reguluje dodatkowo dokument Polityki prywatności dostępny na Portalu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2022.
Scroll
← Zamknij formularz

Zamów prezentację systemu dla swojej firmy

Poznaj możliwości systemu HOGS maps i sprawdź, jak wesprze on pracę w Twojej firmie i zwiększy jej zyski.


  x
  Powiększ film